Izjava o varstvu osebnih podatkov – Poliklinika Medikol

1. Splošne informacije

Izjava o varstvu osebnih podatkov Poliklinike Medikol velja od 25. maja 2018. Z uporabo zdravstvenih storitev oziroma zdravstvenih storitev Poliklinike Medikol nam zaupate svoje podatke. S to izjavo vas obveščamo, da spoštujemo zasebnost uporabnikov in se zavezujemo, da bomo pridobljene podatke varoval skladno z veljavno zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov in neželeno komunikacijo. V nadaljevanju vas obveščamo, katere vaše osebne podatke zbiramo, kako jih obdelujemo in za kakšne namene jih bomo uporabljali, ter o vaših pravicah v zvezi s podatki.

2. Vodja obdelave podatkov

Poliklinika Medikol
Voćarska 106
10000 Zagreb
OIB:57970181621
MBS: 080376253
Elektronski naslov: info@medikol.hr
Tel. (+385) 0800 78 78

Kontakt pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov: zop@medikol.hr

Vse zahteve v zvezi z vašimi osebnimi podatki posredujte preko obrazca za zahtevek pravic subjekta na e-naslov: zop@medikol.hr ali po pošti na naslov Poliklinika Medikol z navedbo – Varstvo osebnih podatkov.

3. Vrste osebnih podatkov

Uporabljamo naslednje osebne podatke:

a)Vaši osnovni osebni podatki:

ime in priimek, davčna številka, matična številka (če obstaja), kraj bivanja, dan, mesec in leto rojstva, spol, zakonski stan, naziv poklica in delodajalca, ime očeta/mame;

b) Osebne podatke v zvezi z zdravstvenim varstvom:

zdravstveno knjižico, identifikacijsko številko zavarovane osebe, podatke o zavarovanju (vrsta zavarovanja, območna služba HZZO, država zavarovanja, številka kartice dopolnilnega zavarovanja, številka kartice EU zdravstvenega zavarovanja, če obstaja), podatke o zdravstvenem stanju in zdravljenju, diagnoza (napotnica/končna) ti potrebni parametri za izvedbo določene zdravstvene storitve (višina, teža, alergije, krvna skupina, RH faktor ipd.), podatki o zdravnikih (šifra napotnega zdravnika/šifra zdravstvene ustanove/ šifra zdravnika, ki je bolnika zdravil), zdravniška dokumentacija, številka poškodbe pri delu (če obstaja);

c) Kontaktni podatki
(telefonska številka, številka mobilnega telefona, e-poštni naslov, številka faksa). Vaše osnovne osebne podatke lahko ugotovimo na podlagi vpogleda v identifikacijski dokument, ki ste nam ga predložili pred izvedbo zdravstvene storitve.

4. Obdobje shranjevanja

Osebne podatke iz zdravstvene dokumentacije smo dolžni hraniti še do 10 let po zaključenem zdravljenju v skladu s 3. čl. 23. Zakona o liječništvu (Zakona o zdravstvenem varstvu), to je po poteku vseh zakonskih obveznosti hrambe, razen osebnih podatkov, ki smo jih po zakonu dolžni trajno hraniti.

Vaših podatkov ne izbrišemo le v primeru, če je uveden postopek prisilne izterjave neplačanih terjatev in/ali teče sodni ali drug ustrezen postopek v zvezi z opravljeno zdravstveno storitvijo, dokler postopek ni pravnomočno končan, v skladu z veljavnimi predpisi.

Možno je, da se podatki anonimizirajo namesto izbrisa. V tem primeru se vsi podatki v zvezi z osebo trajno izbrišejo.

5. Načini, nameni obdelave osebnih podatkov in pravne podlage obdelave

Poliklinika Medikol obdeluje vse vrste vaših osebnih podatkov za naslednje namene:

a) Za namen zagotavljanja zdravstvene oskrbe/zdravstvenih storitev

Vaše osebne podatke obdelujemo za namene izvajanja zdravstvenega varstva/zdravstvenih storitev v skladu z veljavnim Zakonom o zdravstveni dejavnosti ter za namene poravnave škodnih zahtevkov za iste storitve.

Vaše osebne podatke obdelujemo v zvezi z vašimi povpraševanjem, zahtevami po kopiji zdravstvene dokumentacije (23. čl. Zakona o varstvu pacientovih pravic), ter pritožbami glede kakovosti, vsebine in vrste opravljene zdravstvene dejavnosti (23. čl. ZVRS). 23. člena Zakona o zdravstvenem varstvu), zahteve v skladu z veljavnimi predpisi (določbe se nanašajo na pravice posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki v skladu z Uredbo EU 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta – Splošna uredba o varstvu podatkov ipd.), kot tudi za pošiljanje opominov za plačilo storitev.

b) Za namene preverjanja finančnega limita na zdravstveni kartici Medikol

Vaše osebne podatke obdelujemo na podlagi vaše zahteve ali interno za preverjanje razpoložljivega finančnega limita za uporabnike zdravstvene storitve Medikol zdravstvena kartica.

c) v javnem interesu na področju javnega zdravja

Vaši osebni podatki v zvezi z zdravjem se lahko obdelujejo za namene javnega interesa na področju javnega zdravja, kot je zaščita pred resnimi čezmejnimi nevarnostmi za zdravje ali zagotavljanje visokih standardov kakovosti in varnosti zdravstvene oskrbe ter zdravil in medicinskih izdelkov.

d) Za namene kontaktiranja

Neposredno za namene izvajanja zdravstvene storitve (na primer potrditev termina/preložitev termina) stopimo v stik z vami preko komunikacijskih kanalov, navedenih v 3. točki c) te izjave, ki ste nam jih dali na voljo preko družbenih omrežij ali na drug način, ki ste ga stopil v stik z nami.

Opomba glede obdelave:

Pri obdelavi vaših osebnih podatkov ne uporabljamo avtomatiziranega odločanja, ki lahko vključuje profiliranje.

O naših pacientih lahko obdelujemo in analiziramo veliko količino podatkov (npr. število določenih vrst bolezni) za statistične namene v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi (npr. v skladu z Letnim načrtom statističnih aktivnosti Republike Hrvaške) oz. v skladu s pogodbenimi pogoji ponudnika storitev. V tem primeru se vaši podatki obdelujejo v zbirni in anonimizirani obliki in jih ni mogoče povezati z določeno fizično osebo.

Pravna podlaga za obdelavo

Pravna podlaga za obdelavo vaših osebnih podatkov:

– veljavne zakonske in podzakonske predpise, ki so podlaga za opravljanje in izvajanje storitev, kot je 23. člen zakona o zdravilstvu v povezavi z zakonom o zdravstveni evidenci,
Zakon o zdravstveni dejavnosti in podzakonski akti, ki urejajo Centralni zdravstveni informacijski sistem Republike Hrvaške (CEZIH);
– pogodba, če je obdelava vaših osebnih podatkov potekala na podlagi pogodbenega razmerja z Upravljavcem;
– privolitev, le za tiste vrste osebnih podatkov, ki so bili zbrani in obdelani na podlagi privolitve (8. točka te izjave).

6. Prejemniki osebnih podatkov

– Osebni podatki pacientov zavarovancev HZZO, ki koristijo zdravstveno varstvo na podlagi napotnice (na podlagi aktov HZZO, predpisov, ki urejajo CEZIH in obligacijsko pravna razmerja o izvajanju zdravstvenega varstva pri HZZO), se posredujejo glede na funkcionalnosti, preko CEZIH (medicinska dokumentacija o opravljeni zdravstveni storitvi) in določeni osebni podatki za namen obračunavanja HZZO;
– Osebne podatke uporabnikov (medicinsko dokumentacijo) – zavarovanci prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja zavarovalnic na podlagi vašega soglasja lahko posredujemo zavarovalnicam, katerih zavarovanec ste za namene izvajanja pogodbenega razmerja in obračunavanja opravljenih zdravstvenih storitve za zavarovalnice;
– Osebni podatki se lahko posredujejo sodelujočim zdravstvenim ustanovam, s katerimi ima Poliklinika sklenjeno pogodbeno razmerje, za namene izvajanja dela storitve (npr. posamezne laboratorijske preiskave, PHD analize ipd.) in z namenom popolne izvedbe zahtevane zdravstvena storitev. Iste sodelujoče institucije so same zavezane in dolžne hraniti osebne podatke v skladu z Uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR);
– Na podlagi veljavnega 23. člena Zakona o zdravilstvu smo dolžni vaše osebne podatke iz medicinske dokumentacije posredovati ministrstvu, pristojnemu za zdravje, organom državne uprave v skladu s posebnimi predpisi, Hrvaški zdravniški zbornici ali sodnemu organu. na zahtevo.

7. Obveznost posredovanja osebnih podatkov

– Podatki so potrebni za realizacijo vaših zahtev, pravna podlaga za obdelavo pa je zakon ali pogodba – podatki iz točk 3 a) in 3 b) so nujen pogoj za sklenitev in izpolnitev naše obveznosti, tj. , pogodba.

Če zavrnete posredovanje nekaterih od navedenih podatkov, ne bomo mogli izpolniti svojih zakonskih ali pogodbenih obveznosti, kar bo povzročilo nemožnost izvedbe storitve.

– Osebni podatki iz točke 3 c), ki ste nam jih dali na razpolago, so potrebni, da vam lahko v celoti zagotovimo storitev, ki jo zahtevate, sicer vas ne bomo mogli obvestiti o potrditvi ali spremembi izvedbe storitve. datum. Posredovanje osebnih podatkov na podlagi zakonitega interesa in/ali vaše privolitve ni zakonska ali pogodbena obveznost in nujni pogoj za sklenitev ali izpolnitev pogodbe, to je za opravljanje osnovne storitve. Če na podlagi teh razlogov zavrnete posredovanje nekaterih podatkov, to ne bo pogoj za izvedbo naše storitve, lahko pa vpliva na možnost izvedba istega.

8. Upravljanje s soglasji

Svoje soglasje lahko kadar koli prekličete, na primer dostavo izvidov po e-pošti, ki ste jo navedli v soglasju ali za namene trženja o storitvah ali posebnih ugodnostih, glasilo Poliklinike Medikol. Če soglasje prekličete, vaših podatkov ne bomo več obdelovali za navedene namene. Upoštevajte, da ste v primeru preklica soglasja za dostavo izvidov po elektronski pošti dolžni izvide prevzeti osebno.

9. Pravice uporabnika

a) Pravica do popravka:

Če obdelujemo vaše osebne podatke, ki so nepopolni ali napačni, nas lahko kadarkoli zaprosite za popravek ali dopolnitev.

b) Pravica dostopa:

Imate pravico prejeti potrdilo o tem, ali obdelujemo vaše osebne podatke ali ne, in kadar je temu tako, imate pod pogoji čl. 15 Splošne uredbe o varstvu podatkov zahtevati dostop do teh podatkov.

c) Pravica do izbrisa:

Od nas lahko zahtevate izbris vaših osebnih podatkov, če smo jih obdelovali nezakonito ali če ta obdelava predstavlja, da niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani, ne obstaja pravna podlaga za njihovo obdelavo.

Upoštevajte, da obstajajo razlogi, ki preprečujejo takojšen izbris, na primer zaradi izpolnjevanja zakonske obveznosti, ki zahteva obdelavo, zaradi javnega interesa na področju javnega zdravja v skladu s točkama (h) in (i) 2. odstavka 9. člena kot ter 3. odstavka 9. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov, če gre za zakonsko določene obveznosti arhiviranja.

d) Pravica do omejitve distribucije:

Od nas lahko zahtevate, da omejimo distribucijo vaših podatkov:

  • če oporekate točnosti podatkov v obdobju, ki nam omogoča preverjanje točnosti podatkov;
  • če je bila obdelava podatkov nezakonita, vi pa zavrnete izbris in namesto tega zahtevate omejitev uporabe podatkov;
  • če podatkov ne potrebujemo več za predvidene namene, vendar jih še vedno potrebujete za izpolnitev zakonskih zahtev oz;
  • če ste vložili ugovor glede distribucije teh podatkov.

e) Pravica do možnosti prenosa podatkov:

Od nas lahko zahtevate, da vam podatke, ki ste nam jih zaupali v arhiv, dostavimo v strukturirani obliki, v običajni strojno berljivi obliki:

  • če te podatke obdelujemo na podlagi soglasja, ki ste nam ga dali in ga lahko prekličete ali za izpolnitev naše pogodbe in
  • če obdelava poteka z uporabo avtomatiziranih procesov.

f) Pravica do ugovora:

Če vaše podatke posredujemo za namene opravljanja nalog javnega pomena ali nalog javnih organov ali se pri njihovi obdelavi sklicujemo na svoje zakonite interese, lahko vložite pritožbo zoper takšno obdelavo podatkov, če obstaja interes za zaščito naših podatkov.

g) Pravica do pritožbe:

Če menite, da smo pri obdelavi vaših podatkov kršili hrvaške ali evropske predpise o varstvu podatkov, se za razjasnitev morebitnih vprašanj obrnite na nas. Vsekakor imate pravico vložiti pritožbo pri pristojnem nadzornem organu.

h) Uveljavljanje pravic:

Če želite uveljavljati katero od zgornjih pravic, se obrnite na nas preko naših kontaktnih podatkov iz 2. točke te Izjave.

i) Potrditev identitete:

V primeru dvoma lahko zahtevamo dodatne informacije za preverjanje vaše identitete. To služi za zaščito vaših pravic in zasebnosti.

j) Zloraba pravic:

Če katero od zgornjih pravic uporabljate prepogosto in z očitnim namenom zlorabe, vam lahko zaračunamo administrativne stroške ali zavrnemo obdelavo vaše zahteve.

10. SPREMEMBA IZJAVE

Poliklinika Medikol si pridržuje pravico do spremembe te Izjave, o čemer boste pravočasno obveščeni, kar med drugim vključuje objavo na spletni strani Poliklinike Medikol.

Poliklinika Medikol
Voćarska 106
10 000 Zagreb

Elektronski naslov: info@medikol.hr
Tel. (+385) 0800 78 78

Kontakt pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov: zop@medikol.hr