Izjava o zaštiti osobnih podataka – Poliklinika Medikol

1. Općenite informacije

Ova Izjava o zaštiti osobnih podataka za Polikliniku Medikol primjenjuje se od 25. svibnja 2018. Korištenjem zdravstvenih usluga odnosno zdravstvene zaštite u Poliklinici Medikol povjeravate  nam svoje podatke. Ovom izjavom Vas informiramo koje Vaše osobne podatke prikupljamo, na koji ih način obrađujemo te u koje ih svrhe upotrebljavamo, kao i Vaša prava povezana s Vašim podacima.

2. Voditelj obrade podataka

Poliklinika Medikol
Voćarska 106
10000 Zagreb
OIB:57970181621
MBS: 080376253
Elektronička pošta: info@medikol.hr
Tel. 072 12 12 12

Kontakt službenika za zaštitu osobnih podataka: zop@medikol.hr

Svi zahtjevi u vezi Vaših osobnih podataka dostavljaju se putem Obrasca zahtjeva o pravima ispitanika na adresu elektroničke pošte: zop@medikol.hr ili poštom na adresu Poliklinike Medikol s napomenom – Zaštita osobnih podataka.

3. Vrste osobnih podataka

Upotrebljavamo sljedeće osobne podatke:

a) Vaše temeljne osobne podatke:

ime i prezime, OIB, inozemni identifikaciji broj (ako je primjenjivo), prebivalište/boravište, dan, mjesec i godina rođenja, spol, bračno stanje, zanimanje i naziv poslodavca, ime oca/majke;

b) osobne podatke koji se odnose na i u vezi su sa zdravljem:

bolnički karton, matični broj osiguranika, podaci o osiguranju (kategorija osiguranja, područni ured HZZO-a, država osiguranja, broj iskaznice dopunskog osiguranja, broj EU kartice zdravstvenog osiguranja, ako je primjenjivo), podaci o zdravstvenom stanju i liječenju, dijagnozi (uputna/ završna) te potrebni parametri za izvršenje pojedine zdravstvene usluge (visina, težina, alergije, krvna grupa, RH faktor i sl.),podaci o liječnicima (šifra uputnog liječnika/šifra uputne zdravstvene ustanove/šifra liječnika koji je liječio pacijenta), medicinska dokumentacija, broj ozljede na radu (ako je primjenjivo);

c) podatke za kontakt

(broj telefona, broj mobitela, e-mail adresa, broj telefaksa). Vaše temeljne osobne podatke možemo utvrditi na temelju uvida u identifikacijski dokument koji ste nam prezentirali prije pružanja zdravstvene usluge.

4. Razdoblje čuvanja

Osobne podatke sadržane u medicinskoj dokumentaciji dužni smo čuvati do 10 godina nakon završenog liječenja sukladno čl. 23. Zakona o liječništvu, odnosno po isteku svih zakonskih obveza pohranjivanja, izuzev osobnih podataka koje smo na temelju Zakona dužni čuvati trajno.

Molimo da uzmete u obzir da ne brišemo Vaše podatke u slučaju da je pokrenut postupak prisilne naplate neplaćenih potraživanja i/ili se vodi sudski ili drugi odgovarajući postupak u vezi s pruženom zdravstvenom uslugom, sve do konačnog dovršetka postupka u skladu s važećim propisima.

Moguće je da se umjesto brisanja podaci anonimiziraju. U tom se slučaju trajno miču svi podaci povezani s osobom.

5. Načini, svrhe obrade osobnih podataka i pravna osnova za obradu

Sve vrste Vaših osobnih podataka Poliklinika Medikol obrađuje u sljedeće svrhe:

a) U svrhu pružanja zdravstvene zaštite/zdravstvene usluge

Vaše osobne podatke obrađujemo u svrhu pružanja zdravstvene zaštite/zdravstvene usluge u skladu s važećim Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, kao i radi ispostavljanja naplate potraživanja za iste usluge.

Vaše osobne podatke obrađujemo kod Vaših upita, zahtjeva za izdavanjem preslike medicinske dokumentacije (članak 23. Zakona o zaštiti prava pacijenta), zatim prigovora u svezi kvalitete, sadržaja i vrste pružene zdravstvene usluge (članak 23. Zakona o zdravstvenoj zaštiti), zahtjeva u skladu s važećim propisima (odredbi koje se odnose na prava ispitanika prema Uredbi EU 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća – Opća uredba o zaštiti podataka itd.), kao i radi slanja podsjetnika za plaćanje usluga.

b) U svrhu javnog interesa u području javnog zdravlja

Vaši osobni podaci koji se odnose na zdravljemogu biti obrađivani u svrhu javnog interesa u području javnog zdravlja kao što je zaštita od ozbiljnih prekograničnih prijetnji zdravlju ili osiguravanje visokih standarda kvalitete i sigurnosti zdravstvene skrbi te lijekova i medicinskih proizvoda.

c) U svrhu kontaktiranja

Neposredno za potrebe izvršenja zdravstvene usluge (primjerice potvrda termina/ preraspodjela termina) stupamo s Vama u kontakt preko komunikacijskih kanala navedenih utočki 3 c) ove Izjave koje ste nam učinili dostupnima te putem društvenih mreža ili na drugi način na koji ste nam se obratili.

Napomena u vezi obrade:

Kod obrade Vaših osobnih podataka ne primjenjujemo automatizirano donošenje odluka koje može uključivati i profiliranje.

Možemo raditi obradu i analizu velike količine podataka o našim pacijentima (npr. broj određenih vrsta oboljenja) za statističke potrebe sukladno važećim zakonskim propisima (npr. sukladno Godišnjem planu statističkih aktivnosti Republike Hrvatske) ili sukladno ugovornim uvjetima naručitelja usluge. U tom slučaju vaši podaci se obrađuju u agregiranom i anonimiziranom obliku i nije ih moguće povezati s konkretnom fizičkom osobom.

Pravna osnova za obradu

Pravna osnova za obradu Vaših osobnih podataka:

– važeći zakonski i podzakonski propisi koji su temelj za pružanje i izvršenje usluga poput članka 23. Zakona o liječništvu u vezi sa Zakonom o evidencijama u oblasti zdravstva,
Zakon o zdravstvenoj zaštiti i podzakonski propisa koji reguliraju Centralni informacijski sustav zdravstva Republike Hrvatske (CEZIH);
– ugovor, ukoliko je do obrade Vaših osobnih podataka došlo temeljem ugovornog odnosa s Voditelje obrade;
– privola, samo za one vrste osobnih podataka koji su prikupljeni i obrađivani temeljem privole (točke 8. ove izjave).

6. Primatelji osobnih podataka

– Osobni podaci pacijenata-osiguranika HZZO-a koji koriste zdravstvenu zaštitu na temelju uputnice (na temelju akata HZZO-a, propisa koji reguliraju CEZIH te obveznopravnog odnosa o provođenju zdravstvene zaštite s HZZO-om) prosljeđuju se ovisno o funkcionalnosti, putem CEZIH-a (medicinska dokumentacija o izvršenoj zdravstvenoj usluzi) te pojedini osobni podaci u svrhu obračuna HZZO-u;
– Osobne podatke korisnika (medicinsku dokumentaciju)– osiguranika dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja osiguravajućih društavana temelju Vaše privole možemo proslijediti osiguravajućim društvima čiji ste osiguranik u svrhu izvršenja ugovornog odnosa i obračuna izvršenih zdravstvenih usluga osiguravateljima;
– Suradnim zdravstvenim ustanovama s kojima je Poliklinika u ugovornom odnosu osobni podaci mogu biti proslijeđeni za potrebe izvršenja dijela usluge (primjerice pojedine laboratorijske pretrage, PHDanaliza i sl.),a kako bi u cijelosti izvršili traženu zdravstvenu uslugu. Iste suradne ustanove su i same podložne i obvezne čuvati osobne podatke prema Uredbi o zaštiti osobnih podataka (GDPR);
– Vaše smo osobne podatke sadržane u medicinskoj dokumentaciji,temeljem važećeg članka 23. Zakona o liječništvu dužni na zahtjev predočiti ministarstvu nadležnom za zdravstvo, tijelima državne uprave u skladu s posebnim propisima, Hrvatskoj liječničkoj komori ili sudbenoj vlasti.

7. Obveza pružanja osobnih podataka

– Podatke su nužni za ostvarivanje Vaših zahtjeva, a kojima je pravna osnova za obradu zakon ili ugovor – podaci iz točke 3 a) i 3 b), su uvjet nužan za sklapanje i ispunjenje naše obveze, odnosno ugovora.

Ako odbijete dati pojedine od navedenih podataka nećemo moći ispuniti svoje zakonske ili ugovorne obveze, što će rezultirati nemogućnošću izvršavanja usluge.

– Osobni podaci iz točke 3 c) koje ste nam učinili dostupnima potrebni su kako bismo Vam u cijelosti mogli pružiti uslugu kako tražite, u protivnom Vas nećemo moći povratno obavijestiti o potvrdi ili promjeni termina pružanja usluge. Pružanje osobnih podataka kojima je osnova legitimni interes i/ili Vaša privola, nije zakonska ili ugovorna obveza te uvjet nužan za sklapanje ili ispunjenje ugovora, odnosno pružanje osnovne usluge. Ako odbijete dati pojedine od podataka koji se temelje na tim osnovama, to neće biti uvjet za izvršenje naše usluge ali može utjecati na mogućnost
izvršenja iste.

8. Upravljanje privolama

Dostavljene privole, primjerice dostave nalaza e-mailom kojeg ste naznačili u privoli ili u svrhu marketinga o uslugama ili posebnim pogodnostima, newsletter Poliklinike Medikol možete uvijek opozvati.

Ako opozovete dane privole, Vaše podatke više nećemo obrađivati u navedene svrhe. Imajte na umu da ukoliko opozovete privolu za dostavu nalaza e-mailom da ste nalaz dužni preuzeti osobno.

9. Prava korisnika

a) Pravo na ispravak:

Ako obrađujemo Vaše osobne podatke koji su nepotpuni ili netočni, u bilo kojem trenutku od nas možete zatražiti da ih ispravimo ili dopunimo.

b) Pravo na pristup:

Imate pravo dobiti potvrdu o tome obrađujemo li Vaše osobne podatke ili ne, i tamo gdje je to slučaj imate pod uvjetima iz čl. 15. Opće Uredbe o zaštiti podataka zatražiti pristup tim podacima.

c) Pravo na brisanje:

Od nas možete zatražiti brisanje svojih osobnih podataka ako smo ih obrađivali protupravno ili ta obrada predstavlja nerazmjerno zadiranje u Vaše zaštićene interese. Molimo da uzmete u obzir da postoje razlozi koji onemogućuju trenutačno brisanje, primjerice radi vođenja pravne obveze kojom se zahtjeva obrada, zbog javnog interesa u području javnog zdravlja u skladu s člankom 9.  stavkom 2. točkama (h) i (i) kao i člankom 9. stavkom 3. Opće uredbe o zaštiti podataka, kod zakonski propisanih obveza arhiviranja.

d) Pravo na ograničenje distribucije:

Od nas možete zatražiti ograničenje distribucije svojih podataka:

  • ako osporite točnost podataka tijekom perioda koji nam omogućava provjeru točnosti tih podataka;
  • ako je obrada podataka bila protupravna, ali odbijate brisanje i umjesto toga tražite ograničenje korištenja podacima;
  • ako nam podaci više nisu potrebni za predviđene svrhe, ali su Vam još potrebni radi ostvarenja pravnih zahtjeva ili;
  • ako ste podnijeli prigovor zbog distribucije tih podataka.

e) Pravo na mogućnost prijenosa podataka:

Od nas možete zatražiti da Vam podatke koje ste nam povjerili radi arhiviranja dostavimo u strukturiranom obliku, u uobičajenom strojno čitljivom formatu:

  • ako te podatke obrađujemo na temelju suglasnosti koju ste nam dali i koju možete opozvati ili radi ispunjenja našeg ugovora i
  • ako se obrada vrši s pomoću automatiziranih procesa.

f) Pravo na prigovor:

Ako Vaše podatke distribuiramo radi izvršenja zadaća od javnog interesa ili zadaća javnih tijela ili se prilikom njihove obrade pozivamo na naše legitimne interese, možete podnijeti prigovor protiv takve obrade podataka ako postoji interes zaštite naših podataka.

g) Pravo na pritužbu:

Ako ste mišljenja da smo prilikom obrade Vaših podataka prekršili hrvatske ili europske propise o zaštiti podataka, molimo da nam se obratite kako bismo razjasnili eventualna pitanja. Svakako imate pravo uložiti pritužbu nadležnom nadzornom tijelu.

h) Ostvarivanje prava:

Ako želite ostvariti neko od navedenih prava, obratite nam se koristeći se našim podacima za kontakt iz točke 2. ove Izjave.

i) Potvrda identiteta:

U slučaju dvojbe možemo zatražiti dodatne informacije radi provjere vašeg identiteta. To služi zaštiti Vaših prava i privatne sfere.

j) Zlouporaba prava:

Ako biste se nekim od navedenih prava koristili prečesto i s očitom namjerom zlouporabe, možemo naplatiti administrativnu pristojbu ili odbiti obraditi Vaš zahtjev.

10. PROMJENA IZJAVE

Poliklinika Medikol zadržava pravo izmijeniti ovu Izjavu, a o čemu ćete biti pravovremeno obaviješteni, a što uključuje između ostalog i putem objave na internetskim stranicama Poliklinike Medikol.

Poliklinika Medikol
Voćarska 106
10 000 Zagreb

Elektronička pošta: info@medikol.hr
Tel. 072 12 12 12

Kontakt službenika za zaštitu osobnih podataka: zop@medikol.hr